MENU

DIPLOMA OF GOLD MEDAL

 

Salonul Interna?ional al Cercet?rii, Inov?rii ?i Inventicii “Pro Invent” este ?nregistrat ca marc? la OSIM (Oficiul de Stat pentru Inven?ii ?i M?rci), titular Universitatea Tehnic? din Cluj – Napoca, av?nd certificatul cu num?rul 100.000. Salonul a debutat ?n prim?vara anului 2002 la Complexul Expo – Transilvania din Cluj-Napoca, Rom?nia, c?nd, ?n cadrul T?rgului Interna?ional “Foresta“, au fost expuse 30 de inven?ii din domeniile: materiale de construc?ii, telefonie mobil?, epurarea apei, criogenie. Expozi?ia, o premier? pentru clujeni, s-a bucurat de un real interes din partea vizitatorilor.

Edi?iile care au urmat s-au desf??urat ?n cadrul T?rgului Interna?ional Tehnic ?n Complexul Expo – Transilvania din Cluj–Napoca.

?ncep?nd din anul 2014, salonul este organizat ?n exclusivitate de c?tre Universitatea Tehnic? din Cluj-Napoca ?n Complexul Bulevardul Muncii, sub patronajul Ministerului Educa?iei ?i Cercet?rii ?tiin?ifice av?nd ca parteneri Academia de Stiin?e Tehnice – Filiala Cluj, Agen?ia de Proprietate Intelectual? a Republicii Moldova, Forumul Inventatorilor Rom?ni, Institutul Na?ional de Inventic? Ia?i, Oficiul de Stat pentru Inven?ii ?i M?rci.

Fiecare edi?ie ?n parte a adus valoare prin inven?iile prezentate, domeniile abordate, entit??ile participante (universit??i, institute, centre ?i sta?iuni de cercetare, asocia?ii profesionale, firme, persone fizice etc.).

Impresiile participan?ilor, interesul de care s-a bucurat din partea vizitatorilor de specialitate ?i a presei, au consacrat Salonul Interna?inal al Cercet?rii, Inov?rii ?i Inventicii “Pro Invent” de la Cluj-Napoca, drept o manifestare de referin?? ?n via?a inventicii rom?ne?ti, o form? eficient? de mai bun? cunoa?tere, apreciere ?i stimulare a celor ce s-au distins prin creativitate.

Salonul “Pro Invent” de la Cluj-Napoca a fost ?i dore?te s? r?m?n? un loc distinct de ?nt?lnire al inventatorilor ?i inven?iilor cu oameni de afaceri, intreprinz?tori interesa?i s? pun? ?n practic? rezultatele cercet?rii, inov?rii ?i creativit??ii rom?ne?ti.

Universitatea Tehnic? din Cluj-Napoca este singura universitate din Europa care organizeaz? un salon de inventic?.

 

Visit PRO INVENT